giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Quyết định thành lập Hội đồng phản biện Dự án đầu tư xây dựng bờ kè ven sông thành phố Cà Mau | Quyết định

WEBSITE LIÊN KẾT

LIÊN KẾT BANNER

Quyết định thành lập Hội đồng phản biện Dự án đầu tư xây dựng bờ kè ven sông thành phố Cà Mau

 

UBND TỈNH CÀ MAU

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164/QĐ-LHH

Cà Mau, ngày  05  tháng 12  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng phản biện “Dự án đầu tư xây dựng

bờ kè ven sông thành phố Cà Mau”

 

CHỦ TỊCH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH CÀ MAU

 

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Cà Mau “Ban hành Quy chế về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau”;

 

Căn cứ Công văn sổ 2689/UBND-VX ngày 11 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Cà Mau “V/v giao nhiệm vụ phản biện quy hoạch, dự án (đợt 2)”;

 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-LHH ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau “V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn, phản biện thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau”;

 

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng tư vấn phản biện và các cơ quan liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng phản biện: Dự án đầu tư xây dựng bờ kè ven sông thành phố Cà Mau (đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến cống Cà Mau) gồm ông (bà) có tên như sau:

 

1. Cn. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Chủ tịch hội đồng;

 

2. Ks. Trần Phú Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Chủ tịch hội đồng;

 

3. Mời Ks. Trần Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

 

4. Mời PGS. TS. Lương Văn Thanh, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật biển, ủy viên Hội đồng;

 

5. Ks. Đặng Hữu Lạc, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy viên Hội đồng;

 

6. Mời Ks. Lê Quốc Dũng, Trưởng phòng Đầu tư Sở Tài chính, ủy viên Hội đồng;

 

7. Mời Ks. Nguyễn Công Huyến, Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động Xây dựng, Sở Xây dựng, ủy viên Hội đồng (kiêm thư ký);

 

8. Mời Ks. Lê Ngọc Hòa, Giám đốc Cty CP xây dựng Cà Mau, ủy viên Hội đồng;

 

9. Mời Ks. Lý Hoàng Trung, Trưởng Ban quản lý các dự án Văn hóa - Xã hội tỉnh, ủy viên Hội đồng;

 

10. Mời Ths. Quách Văn Ấn, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên Hội đồng;

 

11. Mời Ks. Hồng Bảo Sơn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Sở Giao thông – Vận tải, ủy viên Hội đồng;

 

12. Mời KTS. Mã Minh Tâm, Phó Giám đốc Ban quản lý các Dự án Văn hóa -  Xã hội tỉnh, ủy viên Hội đồng.   

 

Điều 2.Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện phản biện theo đề cương phản biện và bảo đảm tiến độ kế hoạch được Hội đồng tư vấn, phản biện thông qua.

 

Điều 3.Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Hội đồng tư vấn, phản biện;

- Lưu VP LHH.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Việt Thắng

 

 

 

thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam